Menu

Projecten

Zonar

Zonar is een zorgvernieuwingsproject dat zich focust op personen met een beperking jonger dan 65 jaar die momenteel verblijven in een Brussels woon- en zorgcentrum.

Zonar werkt onder andere met volgende strategieën:

  • intersectorale samenwerkingsverbanden uitbouwen;
  • outreachend werken;
  • vraaggestuurd werken;
  • werken via mentorschap en coaching;
  • trachten het voluntaristisch karakter te transcenderen door het aanbod structureel pogen te implementeren;
  • verhogen van de herkenning rond personen met een mentale beperking binnen een woonzorgcentrum;
  • sensibilisatie rond de specifieke noden van een persoon met een beperking.

De meeste cliënten hebben geen VAPH erkenning waardoor er binnen het project gezocht wordt naar rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning. Daarnaast werkt Zonar ook nauw samen met de directie en personeelsleden van de woonzorgcentra. Zonar poogt samen met hen via flexibele, creatieve methoden kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan te bieden aan de bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra.

Meer info: www.zonar-zonnelied.be

Onze doelstellingen

Vanuit de gehandicaptensector willen we een sector overschrijdend en handicap specifiek zorgaanbod realiseren, samenwerkingsverbanden en methodieken uitbouwen. Voor elke persoon met een handicap scheppen we een respectvolle zorg- en/of werkomgeving op maat. Op basis van de vraag van de cliënt wordt er gezocht naar zinvolle en aangepaste activiteiten via arbeid, het ontwikkelen van sociale relaties en het maximaliseren van de eigen zelfredzaamheid, zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum.

Er wordt gestreefd om partners binnen te brengen in het woonzorgcentrum en daarnaast ook het personeel van het woonzorgcentrum kennis en vaardigheden bij te brengen om op die manier de ‘quality of life’ van personen met een beperking te verhogen. Zonar bouwt zijn werking uit op drie niveaus: cliënt-, personeel- en directieniveau.

De laatste doelstelling van het project is een signaalfunctie naar de overheid op basis van concrete praktijkervaringen.